PRAVIDLA FOTOGRAFICKÉ SOUTĚŽE WEBU CESTOVATELŮ

CESTOVAT CHCE KAŽDÝ

1. Organizátor soutěže a soutěžní období

Společnost Piranha Film, s.r.o., se sídlem: Spálená 27, 110 00 Praha 1, IČ: 26904951,
DIČ: CZ 26904951, zapsaná v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 170758 (dále jen „organizátor"), organizuje soutěž s názvem „Cestovat může každý“ (dále jen „fotosoutěž“), a to v období od 1.12.2015 do 31.1.2016 (dále jen „soutěžní období"). Soutěž je zveřejněna na internetových stránkách www.webcestovatelu.cz/soutez.

2. Pravidla soutěže

Tato úplná pravidla soutěže jsou zveřejněna po celou dobu soutěžního období na webové stránce WebCestovatelů.cz/soutez. Organizátor neodpovídá za úplnost výtažku z těchto pravidel soutěže, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se soutěží. Tato pravidla jsou v rámci soutěže považována za jediná úplná.

Účast v soutěži je dobrovolná a účastník svou účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s jejími pravidly a systémem vyhodnocení soutěže. Tato pravidla, soutěž a právní vztahy mezi organizátorem a soutěžícími se řídí právním řádem České republiky.

3. Podmínky účasti v soutěži

Tato soutěž je určena osobám starším 15ti let, které mají trvalé bydliště na území České nebo Slovenské republiky. Osoba mladší 15ti let se může soutěže účastnit pouze prostřednictvím svého zákonného zástupce.

Konkrétní fyzická osoba se může soutěže účastnit pouze jedinou autorskou fotografií.

Ze soutěže budou vyloučeni všichni účastníci, kteří nevyplní všechny požadované údaje v přihlašovacím formuláři nebo nedodají fotografie s požadovanými parametry.

Ze soutěže jsou dále vyloučeni všichni soutěžící, kteří jakýmkoliv způsobem nevyhoví těmto pravidlům nebo je poruší. Vyloučením ze soutěže ztrácí soutěžící nárok na předání výhry, a to bez náhrady. Vyloučen ze soutěže je dále každý soutěžící, který při registraci uvede nepravdivé nebo fiktivní údaje nebo který se do soutěže přihlásí více než jedenkrát s pozměněnými údaji o své osobě.

4. Jak se soutěže platně zúčastnit?

Soutěžící musí úplně a správně vyplnit přihlašovací formulář, umístěný na stránkách www.webcestovatelu.cz/soutez, stejně jako vložit do tohoto formuláře jednu soutěžní fotografii v požadovaných technických parametrech. Formulář obsahuje následující položky:
jméno, příjmení, místo bydliště, e-mailovou adresu, telefonní číslo, určení místa pořízení snímku, krátký popis snímku. Datem pro přijetí poslední přihlášky je neděle 31.1.2016 včetně.

Odesláním přihlašovacího formuláře s fotografií potvrzuje soutěžící svůj souhlas s těmito pravidly soutěže.

Soutěžní fotografie musí splňovat tato kritéria:

1.      Zachycení motivu z vlastní cesty - neexistuje omezení pro konkrétní kontinent, stát, situaci ani zaměření fotografie (krajina, portrét, zvíře, akce atd.).

2.      Musí být pořízena výhradně osobou, která se do soutěže hlásí (výjimku mohou tvořit pouze osoby mladší 15ti let, za kterou přihlášku do soutěže vyplňuje zákonný zástupce).

3.      Technické parametry: Soubor ve formátu JPG v maximální velikosti 5MB. 

Organizátor vyhodnotí pouze fotografie, které splňují výše popsaná kritéria a současně žádným způsobem neporušují tato pravidla či neohrožují dobré mravy a dobré jméno WebuCestovatelů.

5. Určení výherců

Výherci budou určeni tímto způsobem: Všechny přihlášky/fotografie splňující kritéria fotosoutěže (viz. bod 4 těchto pravidel) budou zařazeny do hodnocení odbornou porotou. Ta vybere 10 výherců + stanoví vítěze veřejného hlasování, kteří si rozdělí ceny, popsané v bodě 6 těchto pravidel, podle určeného pořadí.

Členy odborné poroty jsou:

Antonín Kratochvíl, fotograf - čestný předseda poroty

Petr Horký, režisér a cestovatel

Václav Šilha, fotograf

Lenka Klicperová, fotografka, šéfredaktorka časopisu Lidé a Země

Petr Lindner, šéfredaktor NIKONblogu

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu obsazení odborné poroty.

Hlasování veřejnosti - Nejoblíbenější fotka

Bezprostředně po zahájení soutěže budou na internetové stránce www.webcestovatelu.cz/soutez zveřejňovány všechny fotografie přijaté do soutěže, ze kterých široká veřejnost vybere jednu, jejíž autor dostane zvláštní ocenění.

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící bezvýhradný souhlas se systémem hodnocení soutěže, tedy k subjektivnímu hodnocení porotců/veřejnosti.

6. Ceny a jejich předání

Organizátor a ostatní partneři soutěže věnovali do soutěže tyto ceny:

1. místo:          Zájezd do Maroka hotelbusem s CK Pangeo Tours v hodnotě Kč 29.900,-

                        Předplatné časopisu National Geographic Česko

2. místo:          Zrcadlovka Nikon s objektivem AF-S 18-55mm VR II

                        Předplatné časopisu Foto a Video

3. místo:          Funkční oblečení Klimatex

                        Elektronické předplatné časopisu National Geographic Česko

4. místo:          Elektronické předplatné časopisu National Geographic Česko

                        DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

5. místo:          Předplatné časopisu Foto a Video

                        DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

6. místo:          DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

7. místo:          DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

8. místo:          DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

9. místo:          Funkční triko Století Miroslava Zikmunda

10. místo:       Funkční triko Století Miroslava Zikmunda

Všichni ocenění dále získávají poukaz na odběr zboží a služeb Foto Škoda v hodnotě
Kč 500,- a knihu Filmaři H+Z z Nakladatelství Piranha Film.

Nejoblíbenější fotografie:     Kurzy a služby Foto Škoda v hodnotě Kč 3.500,-

                                                DVD a funkční triko Století Miroslava Zikmunda

                                                Elektronické předplatné časopisu National Geographic CZ

                                                Kniha Filmaři H+Z z Nakladatelství Piranha Film

Vyhlášení vítězů fotografické soutěže i Nejoblíbenější fotografie proběhne na cestovatelském festivalu Worldfilm, který probíhá 20.-21.2.2016 v rámci doprovodného programu veletrhu Holiday World na Výstavišti Incheba v Praze - Holešovicích.

Výherce bude na telefonním čísle nebo e-mailové adrese uvedené v přihlašovacím formuláři do soutěže kontaktován pro dohodnutí způsobu předání výhry, a to maximálně pětkrát během deseti pracovních dnů následujících po vyhlášení výsledků soutěže. Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti, na kterém je uvedeno jméno a příjmení shodné s údaji vyplněnými v přihlašovacím formuláři na webových stránkách soutěže. Výhru může soutěžící převzít přímo na festivalu Worldfilm nebo od poštovního doručovatele nebo na příslušném poštovním úřadě v místě bydliště, kam mu bude výhra zaslána. V případě, že se výherce nepodaří kontaktovat nebo se odmítne takto prokázat nebo odmítne výhru převzít, ztrácí právo na výhru. Nepodaří-li se výherce kontaktovat či mu výhru předat dle těchto pravidel do 15.3.2016, zůstává cena v držení organizátora soutěže.

Výherci budou zveřejněni nejpozději 25.2.2016 na webových a facebookových stránkách Webu cestovatelů.

7. Práva a povinnosti

Přihlášením se do soutěže dává soutěžící organizátorovi souhlas se zveřejňováním soutěžních snímků v rámci propagaci soutěže a Webu cestovatelů. Organizátor soutěže se zavazuje uvádět při zveřejnění snímku jeho autora.

Soutěžící dává organizátorovi souhlas s uspořádáním výstavy, jejíž součástí bude přehlídka nejlepších snímků z této soutěže.  Soutěžící se zavazuje dodatečně

poslat organizátorovi soutěže oceněnou fotografii v nejvyšší možné kvalitě, pokud k tomu bude organizátorem vyzván.

Právo na výhru nevzniká v případě nedodržení nebo porušení stanovených pravidel soutěže soutěžícím.

Výherce se musí prokázat platným dokladem totožnosti.

Organizátor si vyhrazuje právo pravidla soutěže jednostranně měnit, a to i bez předchozího upozornění.

Organizátor si vyhrazuje právo soutěž kdykoli ukončit z technických, obchodních nebo jiných důvodů.

Účastí v soutěži nevzniká právní nárok na výhru a výhry není možné právně vymáhat.

Výhry v této soutěži nelze směnit za hotovost, ani není možné požadovat vydání jiné ceny, než která je organizátorem stanovena.

Výhry nejsou právně vymahatelné.

Organizátor neodpovídá za nedoručení oznámení o výhře v případě změny telefonního čísla/e-mailové nebo poštovní adresy nebo jejich nesprávného uvedení při registraci do soutěže nebo z důvodů ležících na straně příslušného poskytovatele služeb či z jiných důvodů, které neleží na jeho straně.

Organizátor či partneři soutěže zajistí uhrazení srážkové daně, kterou jsou zatíženy výhry v souladu s příslušnými právními předpisy.

8. Autorské právo

Soutěžící prohlašuje, že je jediným autorem fotografie zaslané do této soutěže. Účastník soutěže přihlášením a zveřejněním fotografie poskytuje organizátorovi bezúplatné neomezené právo jejího užití.

Účastník se zavazuje, že účastí v soutěži dle těchto pravidel neporušil práva třetích osob, která těmto osobám mohou plynout z práv k duševnímu vlastnictví, zejména z práva autorského a práv průmyslového vlastnictví. Za případné porušení této povinnosti je vůči takovým třetím osobám odpovědný výhradně účastník.

9. Souhlas se zpracováním osobních údajů

Účastí v soutěži každý soutěžící:

a) dává společnosti Piranha Film, s.r.o. souhlas ke zpracování osobních údajů s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, za účelem navázání kontaktu se soutěžícím v průběhu soutěže a rovněž pro účely zasílání informací o průběhu této soutěže a informací o dalších marketingových akcích společnosti Piranha Film, s.r.o.;

b) dává společnosti Piranha Film, s.r.o. v souladu se zák. č. 101/2000 Sb. v platném znění souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo, které organizátorovi v souvislosti se svou účastí v soutěži nebo čerpáním výhry poskytne, za účelem prověření jeho platné účasti v soutěži, předání výhry v soutěži a pro další obchodní a marketingové účely organizátora, a to na dobu 5 let; souhlasí též s jejich zveřejněním v rozsahu jméno, příjmení, neúplná adresa (název obce) ve sdělovacích prostředcích a na webových a facebookových stránkách Webu cestovatelů, pokud bude toto užití v souvislosti s touto soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců.

Organizátor soutěže se zavazuje neposkytnout tyto osobní údaje žádným dalším fyzickým ani právnickým osobám.

Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Soutěžící si je vědom svých práv plynoucích z ustanovení § 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, zejména pokud zjistí nebo se domnívá, že organizátor provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požadovat doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci svých osobních údajů. Okamžikem doručení písemného požadavku soutěžícího na blokování nebo likvidaci osobních údajů organizátorovi je soutěžící vyloučen z další účasti ve hře včetně ztráty nároku na předání výhry, bude-li doručen před jejím předáním;

Stane-li se soutěžící výhercem, dává organizátorovi, v souladu s ust. § 12 Občanského zákoníku v platném znění, souhlas s užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených organizátorem v souvislosti s pořádáním soutěže a předáváním výhry (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích, bez ohledu na jejich povahu a určení, a to všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Účastník uděluje organizátorovi tento souhlas bezplatně, bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým organizátor snímek v souladu s jeho určením poskytne.